Α’ ενότητα 1966–1974 εφη­βική ηλι­κία

, Α’ ενότητα 1966–1974 εφη­βική ηλι­κία 

Απο­χαι­ρε­τι­σμός” 1973

Ζωγρα­φι­κή ανη­συ­χία από την παι­δι­κή και την εφη­βι­κή ηλι­κία (10–18 ετών). Πριν από τις Ακα­δη­μαϊ­κές σπου­δές στην Ιτα­λία.  Στην Α’ θεμα­τι­κή ενό­τη­τα περι­λαμ­βά­νο­νται ορι­σμέ­νες από τις  πρώ­τες δημιουρ­γί­ες του καλ­λι­τέ­χνη. Η πρώ­τη του ελαιο­γρα­φία, με τίτλο “Ελαιώ­νας” έγι­νε σε ηλι­κία 10 ετών.  Πρό­κει­ται ως επί το πλεί­στον για τοπία από την γενέ­τει­ρά του πόλη τη Θεσ­σα­λο­νί­κη και προ­σω­πο­γρα­φί­ες — αντί­γρα­φα έργων μεγά­λων καλ­λι­τε­χνών, που λει­τούρ­γη­σαν κατα­λυ­τι­κά στην εξέ­λι­ξή του.