Σχέδια και σπουδές με μολύβι και κάρβουνο

, Σχέδια και σπουδές με μολύβι και κάρβουνο Anton Chekhov σπου­δή με κάρ­βου­νο σε λινό καμ­βά

1979–1984

Το δρά­μα και η διεισ­δυ­τι­κό­τη­τα είναι τα κυρί­αρ­χα στοι­χεία του Ιωαν­νί­δη, ο οποί­ος φιλο­τε­χνεί μέσα από τη διαρ­κή μελέ­τη και την ανα­ζή­τη­ση της από­λυ­της τελειό­τη­τας στις καλ­λι­τε­χνι­κές του επι­διώ­ξεις.

Neto Fiorentin  1980

Καθη­γη­τής Καλ­λι­τε­χνι­κής Ανθρώ­πι­νης Ανα­το­μί­ας

Ακα­δη­μία Καλών Τεχνών Βενε­τί­ας