Προσωπογραφίες 1968 έως σήμερα

Γιώργος Πολ. Ιωαννίδης ζωγράφος, Προσωπογραφίες 1968 έως σήμερα
Τα πορτρέτα και οι σπουδές χαρακτήρων

Γιώργος Πολ. Ιωαννίδης ζωγράφος, Προσωπογραφίες 1968 έως σήμερα

Από τα νεα­νι­κά του χρό­νια,  η μελέ­τη και η ζωγραφική  από­δο­ση των προ­σώ­πων του ασκού­σε μεγά­λη έλξη. Το ενδια­φέ­ρον του, εστια­ζό­μενο στην προ­σω­πι­κό­τητα και την ψυχο­σύν­θεση των ανθρώ­πων, τον οδή­γησε να φιλο­τε­χνή­σει πολ­λά εξαι­ρε­τικά πορ­τρέτα διά­ση­μων προ­σω­πι­κο­τή­των των γραμμά­των και των τεχνών.