Όροι χρήσης του site

© Copyright 2014–2020 Γιώρ­γος Πολ. Ιωαν­νί­δης, www. g-ioannidis.gr 

All rights reserved

Όροι χρή­σης του site

Όλο το περιε­χό­με­νο αυτού του site συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων εικό­νων, φωτο­γρα­φιών, σχε­δί­ων, κει­μέ­νων και γενι­κά όλων των αρχεί­ων του, απο­τε­λούν πνευ­μα­τι­κή ιδιο­κτη­σία και προ­στα­τεύ­ο­νται κατά τις σχε­τι­κές δια­τά­ξεις του ελλη­νι­κού και ευρω­παϊ­κού δικαί­ου και των διε­θνών συμ­βά­σε­ων. Η πνευ­μα­τι­κή ιδιο­κτη­σία απο­κτά­ται χωρίς καμία δια­τύ­πω­ση και χωρίς την ανά­γκη ρήτρας, απα­γο­ρευ­τι­κής των προ­σβο­λών της. Συνε­πώς, κανέ­να εξ αυτών δε δύνα­ται να απο­τε­λέ­σει εν όλω ή εν μέρει αντι­κεί­με­νο πώλη­σης, αντι­γρα­φής, τρο­πο­ποί­η­σης, ανα­δη­μο­σί­ευ­σης, ή να απο­θη­κευ­τεί σε κάποιο σύστη­μα διά­σω­σης, να μετα­δο­θεί, ή να ανα­πα­ρα­χθεί και να δια­νε­μη­θεί καθ’ οιον­δή­πο­τε τρό­πο, χωρίς γρα­πτή άδεια από τον δικαιού­χο.