Νίκος ΜΠΑΚΟΛΑΣ ∙ 1985 ∙ Πεζογράφος — Θεατρικός Κριτικός ∙ Καλλιτεχνικός Διευθυντής Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος

.…. Η αγω­νιώ­δης ανα­ζή­τη­ση για το άφθαρ­το, το από­λυ­το, το αιώ­νιο.                                                                       Σκε­πτό­με­νος ανα­ρω­τιέ­ται για το μέλ­λον του κόσμου. Σε όλα τα έργα του, ο κεντρι­κός ήρω­ας είναι η ανθρώ­πι­νη φιγού­ρα που υπο­φέ­ρει όλη την ταπεί­νω­ση και τα πυρα­κτω­μέ­να  βασα­νι­στή­ρια της ανθρώ­πι­νης βίας απέ­να­ντι στους ανθρώ­πους. Η φαντα­σία, ο αυτο­σχε­δια­σμός, ο αυθορ­μη­τι­σμός και η έκρη­ξη του ταλέ­ντου  είναι ίσως τα πιο πολύ­τι­μα  δώρα του. Ο Ιωαν­νί­δης δεν αντι­γρά­φει τη φύση, όπως ο ίδιος συνη­θί­ζει να λέει, τη χρη­σι­μο­ποιεί μόνο ως λεξι­κό για να εκφρά­σει την ποί­η­ση της ζωής.                                                               Πνευ­μα­τώ­δης, επα­να­στα­τι­κός,  δαί­μο­νας του πινέ­λου.

Νίκος Μπα­κό­λας  1985  Λογο­τέ­χνης — Κρι­τι­κός Τέχνης

Καλ­λι­τε­χνι­κός Διευ­θυ­ντής  Κρα­τι­κού Θεά­τρου Βορεί­ου Ελλά­δος