Γ’ ενότητα 1991–1994

, Γ’ ενότητα 1991–1994Χορι­κόν Α” 1991 ελαιο­γρα­φία σε λινό, Πινα­κο­θή­κη Εται­ρεί­ας Μακε­δο­νι­κών Σπου­δών Θεσ­σα­λο­νί­κης

 

Ένας ιδιό­τυ­πος εκλε­κτι­σμός που συν­δυά­ζει χαρα­κτη­ρι­στι­κά αφη­ρη­μέ­νου εξπρε­σιο­νι­σμού, λυρι­κής και γεω­με­τρι­κής αφαί­ρε­σης με ανα­φο­ρές στην ανθρώ­πι­νη μορ­φή, συνή­θως με πιστή ή και παραλ­λαγ­μέ­νη, μετα­φο­ρά σε μικρο­γρα­φία τμη­μά­των από κορυ­φαία έργα της ιστο­ρί­ας της τέχνης, δια­μορ­φώ­νει ένα μανιε­ρι­σμό που νοεί­ται μέσα στο πλαί­σιο των μετα­μο­ντερ­νι­στι­κών τάσε­ων.

Κάτια Κιλε­σο­πού­λου,  Ιστο­ρι­κός της Τέχνης