Τα χρόνια των σπουδών στη Βενετία και στη Φλωρεντία

, Τα χρόνια των σπουδών στη Βενετία και στη Φλωρεντία

Τιμή και ευγνω­μο­σύ­νη στις ιστο­ρι­κές Ακα­δη­μί­ες Καλών Τεχνών Βενε­τί­ας — Φλω­ρε­ντί­ας και στους μεγά­λους καλ­λι­τέ­χνες, αγα­πη­μέ­νους  Ιτα­λούς δασκά­λους, που μου έδω­σαν το φως της Τέχνης”.