Επιλογή από τις Ομαδικές Εκθέσεις

 • 2016  “ΓΥΝΑΙΚΑ: μητέ­ρα, κόρη, σύζυ­γος, φίλη …” THE PRESIDENT’S GALLERY  Νέα Υόρ­κη
 • 2012  “ΕΛΛΑΣ ΕΝΑ ΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ  ΜΟΥ”  Έκθε­ση της Συλ­λο­γής της Δημο­τι­κής Πινα­κο-                 θήκης Θεσ­σα­λο­νί­κης  GALLERY MANEGE  Αγία Πετρού­πο­λη  Ρωσία
 • 2012   Πολι­τι­στι­κό Κέντρο Αλέ­ξαν­δρος Θεσ­σα­λο­νί­κη
 • 2011   Δημο­τι­κό Θέα­τρο Καλα­μα­ριάς Μελί­να Μερ­κού­ρη
 • 1995   Εται­ρεία Μακε­δο­νι­κών Σπου­δών  Θεσ­σα­λο­νί­κη
 • 1995   ART GALLERY  Θεσ­σα­λο­νί­κη
 • 1995   Μακε­δο­νι­κή Καλ­λι­τε­χνι­κή Εται­ρεία “Τέχνη”  Κιλ­κίς
 • 1994   PORTO CARRAS  Χαλ­κι­δι­κή
 • 1993   “ΔΗΜΗΤΡΙΑ  ’93”  Οργα­νι­σμός Λιμέ­νος Θεσ­σα­λο­νί­κης
 • 1992   Βόν­νη  Γερ­μα­νία
 • 1992   Λου­ξεμ­βούρ­γο
 • 1991   “ΔΗΜΗΤΡΙΑ  ’91”  Εται­ρεία Μακε­δο­νι­κών Σπου­δών  Θεσ­σα­λο­νί­κη
 • 1991   Ξάν­θη
 • 1991   Σικά­γο  Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες Αμε­ρι­κής
 • 1985   Αίθου­σα Τέχνης LEONARDO  Θεσ­σα­λο­νί­κη
 • 1983   Gallery INDIANA  Τερ­γέ­στη  Ιτα­λία
 • 1981  EXPO ART  Νάπο­λη  Ιτα­λία
 • 1980   Gallery JUDA  Παρί­σι  Γαλ­λία
 • 1979   Gallery IL PONTE  Βενε­τία  Ιτα­λία
 • 1976   Αίθου­σα Τέχνης ΚΥΚΛΟΣ  Θεσ­σα­λο­νί­κη
 • 1973   GOETHE INSTITUT    Θεσ­σα­λο­νί­κη