Επιλογή από τις Ατομικές Εκθέσεις

 

 • 2018    INFERNO”  Ιτα­λι­κό Μορ­φω­τι­κό Ινστι­τού­το  Αθή­να
 • 2017    ΦΩΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΝΔΟΝ  Ανα­δρο­μι­κή 1966–2017  Πινα­κο­θή­κη Εται­ρεί­ας Μακε­δο­νι                   κών Σπου­δών  Θεσ­σα­λο­νί­κη
 • 2015    “Κραυ­γές”  Πινα­κο­θή­κη Δήμου Κέρ­κυ­ρας  Παλαιά Ανά­κτο­ρα
 • 2013   “Προ­μη­θέ­ων Τόποι”  Ιτα­λι­κό Μορ­φω­τι­κό Ινστι­τού­το Θεσ­σα­λο­νί­κης
 • 2010   “Απάν­θι­σμα” ανα­δρο­μι­κή έκθε­ση από το 1967  έως το 2010                                                                                CASA BIANCA  Δημο­τι­κή Πινα­κο­θή­κη Θεσ­σα­λο­νί­κης
 • 2000  “Πάθη του Πολέ­μου”  ALATZA IMARET  Δημο­τι­κή Πινα­κο­θή­κη                                                                      Θεσ­σα­λο­νί­κης
 • 1995    Gallery  RELICS  Θεσ­σα­λο­νί­κη
 • 1993    Αίθου­σα Τέχνης  ΑΝΤΗΝΩΡ  Αθή­να
 • 1992    Νομαρ­χια­κό Μέγα­ρο Πιε­ρί­ας  Κατε­ρί­νη
 • 1990   Gallery  RELICS   Θεσ­σα­λο­νί­κη
 • 1987    Αίθου­σα Εμπο­ρι­κού Συλ­λό­γου  Πάτρα
 • 1986   Αίθου­σα Τέχνης  LEONARDO  Θεσ­σα­λο­νί­κη
 • 1986    Βιβλιο­θή­κη Μηλε­ών  Πήλιο
 • 1985    Αίθου­σα Τέχνης  ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ   Θεσ­σα­λο­νί­κη
 • 1983    Gallery  MENGELI   Φλω­ρε­ντία   Ιτα­λία
 • 1982    Gallery  ΚΟΧΛΙΑΣ  Θεσα­λο­νί­κη
 • 1982    Πολι­τι­στι­κό Κέντρο Σύγ­χρο­νης Τέχνης    Έδεσ­σα
 • 1980   Gallery  CANALE   Βενε­τία    Ιτα­λία
 • 1980   GOETHE INSTITUT    Θεσ­σα­λο­νί­κη
 • 1979    Gallery  PYRAMIDE   Φλω­ρε­ντία   Ιτα­λία
 • 1974    Αίθου­σα Τέχνης  ΚΥΚΛΟΣ  Θεσ­σα­λο­νί­κη
 • 1972    GOETHE INSTITUT    Θεσ­σα­λο­νί­κη
 • 1968   Ξενο­δο­χείο  Capsis    Θεσ­σα­λο­νί­κη