Δ’ ενότητα 1995–2010

 “Το Υστε­ρό­γρα­φο της Δόξας”  1995

, Δ’ ενότητα 1995–2010

Ο Γιώρ­γος Πολ. Ιωαν­νί­δης είναι ανα­γεν­νη­σια­κός, φλα­μαν­δι­κός, ιμπρε­σιο­νι­στής, εξπρε­σιο­νι­στής, κυβι­στής, σου­ρε­α­λι­στής…   Όλα τα ανα­πλά­θει δημιουρ­γι­κά και δεξιό­τε­χνα τα υπερ­βαί­νει, για να γεν­νη­θεί έργο πρω­το­φα­νέ­ρω­το με έντο­νη την προ­σω­πι­κή σφρα­γί­δα του δημιουρ­γού.

Αλέ­ξαν­δρος Τζιό­λας, Φιλό­λο­γος, 2010