Τελευταίες δημιουργίες

Ορῶμεν ἀνθο­ῦν πέλα­γος Αἰγα­ῖον νεκρο­ῖς 2014 — 2017 Στους πίνα­κές του σκη­νο­γρα­φεί την απε­γνω­σμένη κραυ­γή ζωής και την σιω­πή του θανά­του. Τα πρό­σωπά του κοι­τά­ζουν κατά­ματα τον δήμιό τους φορώ­ντας, με κατα­πλη­κτικό τρό­πο, το προ­σω­πείο της σκιάς, του τρό­μου και της αθλιό­τη­τας. Η πρό­θεσή του είναι ξεκά­θαρη. Με το ελεύ­θερο πνεύ­μα και την ευσυ­γκί­νητη ιδιο­συ­γκρα­σία του, αλλά […]

Β’ ενότητα 1975–1990

Τo Εμβα­τή­ριο του Ωκε­α­νού”  1988  1975 ∙ 1990 Τα χρό­νια των σπου­δών στην Ιτα­λία, η σφρα­γί­δα της Ανα­γέν­νη­σης .… Ο Γιώρ­γος Πολ. Ιωαν­νί­δης κινεί­ται σε μια καθα­ρά προ­σω­πι­κή κατεύ­θυν­ση στην οποία συν­δυά­ζο­νται παρα­στα­τι­κά και αφη­ρη­μέ­να στοι­χεία και στην οποία καθο­ρι­στι­κό ρόλο παί­ζουν το ιδε­ο­λο­γι­κό του υπό­βα­θρο, ο δυνα­μι­κός χώρος και οι τονι­σμέ­νες εξπρε­σιο­νι­στι­κές δρα­μα­τι­κές δια­τυ­πώ­σεις.         […]

Σχέδια και σπουδές με μολύβι και κάρβουνο

 Anton Chekhov σπου­δή με κάρ­βου­νο σε λινό καμ­βά 1979–1984 Το δρά­μα και η διεισ­δυ­τι­κό­τη­τα είναι τα κυρί­αρ­χα στοι­χεία του Ιωαν­νί­δη, ο οποί­ος φιλο­τε­χνεί μέσα από τη διαρ­κή μελέ­τη και την ανα­ζή­τη­ση της από­λυ­της τελειό­τη­τας στις καλ­λι­τε­χνι­κές του επι­διώ­ξεις. Neto Fiorentin  1980 Καθη­γη­τής Καλ­λι­τε­χνι­κής Ανθρώ­πι­νης Ανα­το­μί­ας Ακα­δη­μία Καλών Τεχνών Βενε­τί­ας