Β’ ενότητα 1975–1990

Τo Εμβα­τή­ριο του Ωκε­α­νού”  1988

, Β’ ενότητα 1975–1990

 1975 ∙ 1990

Τα χρό­νια των σπου­δών στην Ιτα­λία, η σφρα­γί­δα της Ανα­γέν­νη­σης

.… Ο Γιώρ­γος Πολ. Ιωαν­νί­δης κινεί­ται σε μια καθα­ρά προ­σω­πι­κή κατεύ­θυν­ση στην οποία συν­δυά­ζο­νται παρα­στα­τι­κά και αφη­ρη­μέ­να στοι­χεία και στην οποία καθο­ρι­στι­κό ρόλο παί­ζουν το ιδε­ο­λο­γι­κό του υπό­βα­θρο, ο δυνα­μι­κός χώρος και οι τονι­σμέ­νες εξπρε­σιο­νι­στι­κές δρα­μα­τι­κές δια­τυ­πώ­σεις.                                           Πρό­κει­ται ουσια­στι­κά για μια ζωγρα­φι­κή στο κλί­μα των νέων ανα­ζη­τή­σε­ων του εξπρε­σιο­νι­σμού που παρα­σύ­ρει τον θεα­τή, με την παρεμ­βο­λή των παρα­στα­τι­κών στοι­χεί­ων που τονί­ζουν ακό­μη περισ­σό­τε­ρο το αδιέ­ξο­δο της σύγ­χρο­νης κοι­νω­νί­ας.

Χρύ­σαν­θος Χρή­στου  1991

Καθη­γη­τής Ιστο­ρί­ας της Τέχνης, Πανε­πι­στή­μιο Αθη­νών