Τελευταίες δημιουργίες

Ορῶμεν ἀνθο­ῦν πέλα­γος Αἰγα­ῖον νεκρο­ῖς

, Τελευταίες δημιουργίες

2014 — 2017

Στους πίνα­κές του σκη­νο­γρα­φεί την απε­γνω­σμένη κραυ­γή ζωής και την σιω­πή του θανά­του. Τα πρό­σωπά του κοι­τά­ζουν κατά­ματα τον δήμιό τους φορώ­ντας, με κατα­πλη­κτικό τρό­πο, το προ­σω­πείο της σκιάς, του τρό­μου και της αθλιό­τη­τας. Η πρό­θεσή του είναι ξεκά­θαρη. Με το ελεύ­θερο πνεύ­μα και την ευσυ­γκί­νητη ιδιο­συ­γκρα­σία του, αλλά και μέσα από μια ύψι­στη ικα­νό­τητα, τεχνι­κής και αντί­λη­ψης, δημιουρ­γεί έργα τέχνης που αγγί­ζουν με επι­μονή και συνέ­πεια έναν υψη­λό ουμα­νι­σμό. Αλη­θινά έργα τέχνης που δεν θα εντα­φια­σθούν στο αιώ­νιο σκό­τος!

Eugenio Romano MORANDO

Ιστο­ρι­κός της Τέχνης  Φλω­ρε­ντία ∙ 2015